logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1449 DOZA 3627

1449 DOZA oorkonde nr 3627, dd 2-5-1449
Transcriptie en vertaling Jan Timmers

Henric van Heyst, zoon van Jan van Heyst belooft aan Henric Poytfijns, zoon van Lambert Poytfijns, te betalen een jaarlijkse erfpacht van 5 lopense rogge, maat van Gemert op het feest van Maria Lichtmis uit nader omschreven stukken land in het Molenbroek, in de Strepen, land genaamd de Hofstad, en een tweede stuk land in het Molenbroek bij de Voort.

De oorkonde is beschadigd, zodat de tekst niet overal leesbaar is. Dat wordt aangegeven door puntjes tussen haakjes. De tekst die te reconstrueren is staat ook tussen haakjes.

Henricus dictus de Heyst filius quondam Johannis dicti de Heyst promisit ut debitor principalis se daturum et soliturum Henri(co) dicto Poytfijns filio (quo)ndam Lamberti dicti Poytfijns annuam et heriditariam pactionem quinque lopinorum siliginis mensure de Gemert anno quolibet here(ditarie) in festo purificationis Beate Mariae Virginis et in Gemert traditurum et delibrantum de et ex petia terre sita in prochia de Ge(m)er(t in lo)co dicto int Molenbroeck inter hereditatem Godefridi filii quondam Aelberti dicti Tymmermans ex uno latere et inter here(ditatem He)nrici dicti de Heyst ex alio latere. Item ex petia terre sita (...)dicta prochia in loco dicto in die Strepen inter hereditatem Ade dicta va(....)en ex uno latere et inter hereditatem Godefridi filii q(uondam A)elberti dicti Tymmermans ex alio latere. Insuper ex petia terre (...) dicta prochia in loco dicto Die Hostat inter hereditatem Ade (...)ander Weyden ex uno latere et inter hereditatem dicti Godefri(di) fi(lii quo)ndam Aelberti predicti ex alio latere quas petias terre primodictus Henricus erga dictus Henricus Poytfijns hodierna die(....)en acquiserat. Atque ex petia terre ....... Henrici de Heyst duas et dimidias lopinatas terre vel circiter quoque sita in dicta (proc)hia de Gemert in loco int Molenbroeck inter primodictam petia terre ex uno latere et inter herediatem Ade vander Weyden ex alio latere tendentem ab hereditate dicta die Voert ad hereditatem Theoderici dicti van Loeken ut dicebat. Test(es) interfuerunt scabini in Buscoducis Rodolphus Scilder et Wouterus de Vucht datum secunda die monsis may se..septa post d... qua canta(.....mille)simo iiii cento quadragesimo nono

Vertaalde tekst:
Henricus genaamd van Heyst, zoon van wijlen Johannes van Heyst heeft beloofd als hoofdelijk schuldenaar te zullen geven en betalen aan Henricus genaamd Poytfijns, zoon van wijlen Lambertus Poytfijns een erfelijke pacht van 5 lopen rogge, maat van Gemert, jaarlijks en erfelijk over te zullen dragen en te geven op het feest van de heilige maagd Maria Lichtmis te Gemert uit en van een stuk land gelegen in de parochie Gemert ter plaatse genaamd in het Molenbroeck tussen het erf van Godefridus, zoon van wijlen Aelbert Tymmermans aan een zijde en het erf van (Henricus) van Heyst aan de andere zijde. Verder uit een stuk land in Gemert ter plaatse de Strepen tussen het erf van (....) aan de ene zijde en het erf van Godefridus zoon van wijlen Aelbert Tymmermans aan de andere kant. Verder uit een stuk land in Gemert geheten de Hofstad tussen het erf van Ada (...) van der Weyden aan de ene kant en het erf van Godefridus zoon van Aelbertus voorszegd aan de andere kant. Welke stukken land de eerstgenoemde Henricus, dus Henricus Poytfijns heden heeft verworven.
Verder uit een stuk land van Henricus van Heyst twee en een halve lopense of daaromtrent, ook gelegen in de parochie Gemert in het Molenbroek tussen het eerstgenoemde stuk land aan de ene zijde en het erf van Ada van der Weyden aan de andere kant, uitstrekkend van het erf genaamd De Voort tot aan het erf van Theodericus van Loeken, zoals ze zeiden.
Getuigen hierbij waren schepenen van Den Bosch Rodolphus Scilder en Wouter van Vucht, gegeven op de tweede dag van mei ........... duizend vierhonderd vier en veertig.

 

1457 DOZA 3798

1457 DOZA nr. 3798, dd 20 september 1457
Transcriptie Jan Timmers

Ansem zoon wijlen Jan Tax heeft verkocht aan Jannis zoon van wijlen meester Willem Weers alias de Koc een erfmander rog uit huis en hof in de Vondervoort met een zijde Jan Voederarts, ander zijde de kinderen Jan de Moller, een eind op de heren laar, ander eind op de heren straat.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrijchssoen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Henrijck Wolff, Roeloff Gheryts soen ende Maes Jan Maes soens soen, scepenen in Ghemert tuygen in dese openen brijeve dat voir ons is komen Anssum soen wilneer Jan Tax ende heeft erffelicke vercoeft, opgedragen ende overgegeven Jannissen soen wilneer mester Willem Weers anders geheyten die Koc een erffmander roggen der maten van Ghemert erffelicken te gelden ende jairlicke te betalen altoes op onssen liever vrouwendach purificatio alsmen kerssen boert van en de uut een huys, hoff ende erffenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair in die Vondervoert neven erffenisse Jan Voederarts metter eenre syden metter anderen sijden neven erffenisse wilneer Jan die Moller ende sijnre kinderen dat een eynd opter heren lair dat ander eynd opter heren straet eest als sy seden. Gelyc Jannis voirscr vanden voirscr erffmander roggen ener scepenbrijff van Ghemert heeff dair meer onderpanden in begrepen staen met Jannis voirscr noch syn vinder ende ....ren en sullen niet meer heffen noch voeren noch oeck manen dan in desen voirscr onderpanden dit voirscr erffmander roggen. Voirt soe heefft Anssum voirscr geloeft Jannissen voirscr dijt voirscr erfmander te weren alsmen erffrogge sculdich is te weren sunder argelyst. Gesegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert. Int jair ons heren duysent vijrhondert soeven ende vijfftich twyntich dage in septembert

1458 DOZA 3805

1458 DOZA nr. 3805, dd 4 januari 1458
Transcriptie Jan Timmers

De kinderen van wijlen Claes Peters (te weten Peter, Gijb, Liesbeth x Henrick Goossens en Katelijn x Jelis Heynen van Vynckel) verkopen een erfmud rogge aan Peter zoon van wijlen Peter Claes. De erfpacht had Claes Peters van Willem en Peter zonen van Peter Claes. Peter Claes had het van Art Ywaens van Veghel, die het weer had van Henrick Jan Everarts van Espdonk.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Y(...oorkonde beschadigd...) Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Dirck Arts soen, Jan Voederarts ende Henrijck Wolff, scepenen in Ghe(...oorkonde beschadigd ...)uygen in desen openen brijeve dat voir ons sijn komen Peter en Gijbe wittege soen wilner Claes Peters soen van den irsten bedde, Henrijc Goessens soen wittege man ende momber sijns wijffs Lijsbetten Jelis soen wilner Heynen van Vijnkel wittege man en momber sijns wijffs Katelinen wittege dochteren wilner des selver Claes Peters voirscr ende hebben gesamenderhant erffelyck vercoeft, opgedragen ende overgegeven Peteren wittege soen wilner Peter Claes soen een erffmudde rogge der maten van Ghemert jairlix ende erffelicx pachs altoes te gelden ende te betalen op onsser liever vrouwendach puryficatio alsmen kerssen boert metten scepenen brijeve dairt Claes Peters wilneer voirscr mede vercregen heefft tegen Willemen en Peteren soen wilner Peter Claes soen voirscr ende die selve voert vercregen hebben tegen Arden naturlic soen wilner Ywaens van Vechel ende meden scepenen bryeve dairt Art voirscr mede vercregen heeft tegen Henrijck Jan Everarts soen waren van Espdonck gelijc alle die scepenen bryeven vanden voirscr erffmudden roggen volkomelycke begrijpen ende inhauwen. Voert soe hebben die vercoeperen voirscr op dit voirscr erffmudden roggen ende op alle scepenbrijven dair aff mencie makende helmelinge vertegen tot behoeff des coepers voirscr gelovende die vercoeperen voirscr den voirscr coeper dat opdragen, dat overgeven ende dat vercopen voirscr ewelyck vast ende stedich te houden sunder enych wederseggen ende alle voirkommer van hennen twegen inden voirscr erffmudde rogge wesende alremael den coeper voirscr aff sullen doen sunder argelyst. Besegelt mytter segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soven ende vijftich vijer dage in januari

1452 DOZA 3682

1452 DOZA oorkonde nr 3682, dd 23 januari 1452
Transcriptie Jan Timmers

Arnt natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert, alias Van der Vondervoort heeft verkocht aan Michiel Jacop Michiels een stuk land op de Veereyck in Gemert naast het erf van Arnt Vriend van Beek, op de hoek van de weg naast de Veereyck.

Wy Henrijck vander Hostat, Jan Voederarts, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Gerijt Claes soen ende Theus Quedens soen scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve datvoir ons comen is Arnt naturlic soen Goyarts van Ghemert wilner die men heyt vander Vondervoert in synen helen bedde ende heeft erffelike vercoeft, opgedragen ende overgegeven Mychijlen Jacop Mychijls soens soen wilner een stuck lants gelegen aen die Veereyck binnen der heerlicheyt van Ghemert neven erffenisse Art Vrind van Beke metter eenre sijden, metter andere syden beneven enen gemeynen wech, dat een eynd op die Veereyck, dat ander eynd op enen gemeyne weech, eest als sy seden. Voert soe heefft die vercoeper voirscr vertegen op dit voirscr stuck lants tot behoeff des coepers voirscr ende die vercoeper voirscr heefft geloeft den coeper voirscr dyt voirscr stuck erffs te weren als men erff sculdich is te weren gelovende die vercoeper voirscr dat opdragen dat overgeven ende dat vertijen voirscr ewelicke vast ende stedich te houden sunder enich wederseggen ende alle voircommer in den voirscr stuck lants wesende altemael den coeper aff sal doen sunder argelist. Besegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert ende twee ende vijftich drye ende twyntich dage in januarien.

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

August 2017
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.