logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1435 DOZA 3352

1435 DOZA nr 3352, dd. 10-5-1435
Transcriptie Jan Timmers

Jan Peter Batenzoon heeft opgedragen aan Arnt die Becker, zoon van Godert Andries, een erfpacht van 10 vat rogge uit een huis tegenover de Kieboom, deels afkomstig van Melis Melis vander Hostat en deels van Willem Willems de Volre, onder nadere voorwaarden waarbij ook goederen op Esdonk een rol spelen.

Wij Ansem Goesens soen, Dirc die Smyt, Willem Wijnrics soen, Gerit Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts zoen ende Jan Maes soen scepenen in Gemert tugen in desen openen briev dat voir ons comen is Jan Peter Baten soens soen ende heeft opgedragen ende overgegeven Arnt den Becker wittige zoen wilner Goedert Andries een mander erfrogs myt alden scepenen bryeven dair aff gewach doende welc erf mander rogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Melys Melys soen van der Hostat wilner ende Melys voirsz dat geldende had tot enen huys hoff ende erfenys toebehoerende Thomaes Luytgarden soen ende is gelegen tegen den Kieboem over dat Goesen Knoden erff was mitter eenre siden neven Lysbetten erff van Hoerre was ende voirt neven Jan Maes soens kynder erff alsoe voirt neven erfenys geheiten dat Goerswynckel tot des heren straet toe alsoe voirt neven die straet weder totten voirsz erff dat toe behoerende was Lysbetten van Hoerre. Item noch vier vaet erfrogs mytten scepenen brieff dair aff gewach doende welc vier vaet erfrogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Willem Willem des Volres soen wilner ende Willem die geldende had inden voirgenoemden huys hoff ende erfenys voirsz soe heeft Jan Peters soen voirsz op dese voirsz tyen vaet erfrogs op die scepen brieve dair aff ende op alle recht hem dair in toebehoerende vertegen tot behoeff Arnts voirsz gelovende voirt dat opdragen dat overgeven ende dat vertien vast ende stedich te halden sonder enych wederseggen ende alle voircommer van sijnre wegen dair in wesende af te doen ende het sijn voirweerden want Arnt die Becker voirsz in erfwisselinge tegen Jan voirsz gecregen heeft voir alsulken erff als hem van Yden sijns wijfs wegen van Mechtelden van Espdonck ende van Jutten van Espdonck hoeren moeyen toecomen is ende Arnt dese voirsz tyen vaet erfrogs myt enygen recht ontweerd woirdt off dat dit voirsz onderpant sonder laet bleef liggen voirden pacht soe sal Arnt die Becker voirsz Jan Peter zoen voirsz alle sijn brieff dair aff weder geven ende sal dair alle voircommer van sijnre wegen af doen ende dan sal Jan Peters soen voirsz Arnt voirsz dese voirsz tien vaet erfrogs jairlix ende erfelics geldende sijn op onser heren sueter vrouwen dach purificatio uut enen huys hoff ende uut enen stuc lants heit die Donck ende uut enen beemt heit dat Ryet welc huys hoff lant ende beemt gelegen is op Espdonck ende Jan Peters voirsz dat gecregen heeft tegen Heynen ende Katerynen Jans kynderen van Espdonck wilner ende tegen Arnt den Becker voirsz als momber Yden sijns wijfs voir dese voirsz tyen vaet erfrogs sonder argelyst bezegelt mitten zegel ons gemeyns scependoms van Gemert in jair ons heren dusent vierhondert vijfendedertich op ons liefs heren goets opvaert dach.

1421 DOZA 3110

DOZA nr 3110, dd 21-10-1421
Transcriptie Jan Timmers

Goyart van Gemert, zoon van wijlen Diederik, verkoopt aan Willem Me(...)sci zoon van Jan van (...)sel een stuk weiland in De Kampen, tussen de erven van Wouter Spierink van Gemert aan een zijde en Gooswijn Cnode aan de andere zijde en erven van Wouter Spierink en Goyart aan een eind en erf van de kinderen van wijlen Gevart Strijbosch aan het andere eind.

Godefridus dictus de Gemert, filius quondam Theodrici dicti de Gemert, pecia prati sita in iurisdictione de Gemert in loco dicto in die Campen inter hereditatem Wolteri dicti Spierinc de Gemert ex uno latere et inter hereditatem Goeswini dicti Knode ex alio latere, tendente cum uno fine ad reliqua (...) Wolteri Spierinc et Godefridi predicti et cum alio fine ad hereditatem lib(erorum) quondam Gevarts Strybosch ut dicebat legitime et hereditarie vendidit Wilhelmo dicto de Me(...)sci filio Johannis dicti de (...)sel ab eodem emptore hereditario iure habendum et possidendum supportavit et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens predictus venditor ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse dicto emptori de promissa pecia prati debita et iusta prestabit warandiam et quod ipse omnes obligationem et impetitionem in dicta pecia prati existentes eidem emptori deponet omnino. Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Henricus Heyme et Henricus Steenwech datum vicesima prima die mensis octobris anno domini millio quadringentesimo vicesimo primo.

1413 DOZA 2936

DOZA oorkonde nr 2936, 29-6-1413
Transcriptie Jan Timmers

Henrick Jan Everits van Espdonk verkoopt aan Arnt natuurlijke zoon van Ywaen van Veghel en Hadewich Arnt Maessoen een erfmud rogge uit een nader aangeduid perceel land op Esdonk.

Wi Kerstiaan vanden Mortel, Dirc vanden Bleke, Ansem Gosens soen, Wijnric Gheerits zoen, Gherit Fien zoen, Heinric Queden ende Jan Karrel scepenen tot Ghemert tughen in desen openen brieve dat voir ons is comen Heynrijc Johan Everits zoen was van Espdonc in sinen helen bedde ende heeft vercoft Arnt Yewaens soen van Vechghel die hy natuerlijc hadde by Hadewighen die Arnt Maessoens natuerlijc dochter was een erfmud rogge in enen stuc lands dat gheleghen is op Espdonc metter eenre side neven des heren ghemeynt ende voirt met tween siden neven des heren strate metter andere siden neven Johans erve van Merchsel ende vut desen voirsz stuc lands heeft Henric voirsz Arnt gheloeft of sijnen nacomelinghen dat mud rogge erfelijken dar vut te ghelden ende jaerlix te betalen altoes op onsen vrouwen dach purificatio ende te leveren metten gheborder maten van Ghemert. Ende Heynrijc kent ende lijt dat hem Arnt voirsz sijn ghelt wael betaelt heeft van dien erfmud rogge. Voirt meer so heeft Heynric voirsz Arnt gheloeft dat erve telden (?) goet ende wael doghende te maken. Voirt dat erfmud rogge ende alle voircommer af te doen voir gheseyde des heren tijns vanden gronde. Alle arghelist uut ghesceiden. In oirconde der waerheit so hebben wi scepen voirsz onsen zeghel ons ghemeints scependoms van Ghemert aen desen brief ghehangen. Ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende dertien op Petrus et Paulus apostelen.

1421 DOZA 3107

DOZA oorkonde nummer 3107, dd 23-9-1421
Transcriptie Jan Timmers

Arnt Ywaens verkoopt Willem Willems de Volre een erfpacht van vier lopen rogge uit huis en hof van (Maes) Jan Maessoens soen.

Wij Ansem Goswijnssoen, Jan Ghevertssoen, Amelis vander Hoffstat, Winric Gheretssoen vander Vondervoirt, Ansem vander Heelderdonc ende Maes Maessoen van Haselbosche scepenen in Ghemert doen cont ende openbaer enygheliken dat voer ons is comen Arnt Ywaen ende heeft erfeliken opghedraghen ende overghegheven Willemen wittighe soen wijlen Willems sVolres vyer lopen rogs jaerlics ende erflelics pachts der maten van Ghemert alle jaren op onsen vrouwen lichtmys dach als men kersen bornt te ghelden ende te betalen mit enen scepenen brieve van Ghemert daer af ghewach doende. Welc vyer lopen rogs erfpachts voirsz Arndt Ywaens vorsz gheldende had opden dach voirsz uter bestussen (?) van enen huse ende hove dat Jan Maes soens soen was, welc gheleghen is in die palen van Ghemert ende welc vier lopen rogs Maes Jan Maes soens soen ghecocht ende ghecreghen hadde teghen Maes Luytgharden soen. Ende welc huys ende hof vorsz is gheleghen metter eenre siden neven des herenstrate ende metter anderen side neven Jan Maes soens erve, mitter enen eynde aen Lysbetten erve van Hoeren ende mitter anderen eynde neven Jans Everets kijnder erve van Espdonc ghelijc alst daer gheleghen is binnen sijnen paelsteden ende die brief volcomelijc begrijpen ende inhauden. Ende Arnt Ywaen vorsz heeft op dese vorsz vyer lopen rogghen openen scepenen brieve daer af. Ende op al recht dat horn daer in toebehoren mocht tot behoef Willems vorsz helmelinghen verteghen. Vort soe heeft gheloeft Arnt vorsz op hem ende op al sijn goet, dopdraghen, dovergheven ende tfertyen vorsz ewelyc vast ende stedich te hauden sonder enich wedersegghen. Beseghelt metter ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert inden jaer ons heren dusent vierhondert twintich ende een opten naesten dijnstdach voer sente Michghiels dach ...... (laatste woord niet leesbaar)

1374 R97 Gemert

R 97 Gemert folio 38
transsumpt schepenbrief, zondag na Pinksteren 1374

Jan van de Raem en zijn vrouw Hilla dragen de inkomsten over, afkomstig van Aart Yden Wagemanszoon, aan Henrick Roefs hun schoonzoon.

Wij Gerit Àerts, Melis van de Broec, Jan Papeven, Wyllem van Scherpenborch, Willem Aert Snijders, Ghevert van Strijbosch ende Michiel Engelen, scepenen der commenduers van Ghemert, hebben den volgenden brief gelezen:
Jan van den Raem en zijn vrouw Hille hebben overgegeven aan Henrick Roefs, hun schoonzoon die met hun dochter Griet is getrouwd, de voorwaarden die Jan en Hille hadden van Aert Yden Wagemans vanwege de erfmud rogge, tot Henrics en Mergriets behoef.
1374 beloken Pinxdach.

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.