logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1434 DOZA nr 3340

1434 DOZA oorkonde nr 3340, dd 7-11-1434
Transcriptie Jan Timmers

Floris van Vijfeiken verklaart voor schepenen van Gemert dat Godert van Wermpt hem 165 kronen heeft betaald voor het goed Ten Broek.

Wy Ansem Goeswijns soen, Dirc die Smyt, Wyllem Wynrics soen, Geryt Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnt Mychiels soens soen scepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voir ons comen is Florys Jan Vyvyx soen wylner ende heeft gekent ende gelijdt, dat hem Goedert van Werm ander half hondert cronen ende vijftyen cronen van die hoeve Ten Broeck wael ende wyttelyc betaelt heeft ende vergouwen ende Florys voirsz heeft Goedert voirsz daer af quyt gesconden eest als sy seiden alle arghelyst uetgesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wy scepen voirsz onsen zeghel ons gemeyns scependoms van Gemert aen desen brief gehanghen. Int jaer ons heren dusent vierhondert vier ende dertich op sunte Wylboerts dach.

1392.DOZA 1439

1392 DOZA oorkonde nr 1439
Datum niet leesbaar, gezien de lijst van schepenen en de vermelde personen zal de oorkonde uit de jaren tachtig of negentig van de 14de eeuw zijn. De oorkonde moet van na 5-2-1387 zijn, omdat Claus dan pas de erfpacht krijgt die hij in deze acte verkoopt. Het leesbare deel van de datering wijst dan naar 1392.
Oorkonde is gehavend en daarom deels onleesbaar. Gereconstrueerde tekst tussen haakjes, onleesbare delen met puntjes aangegeven.
Transcriptie Jan Timmers

Claus, de schoonzoon van Hannen Wolf, verkoopt een erfpacht van een mud rogge die hij krijgt van Gerit Wolf, de oom van zijn vrouw, aan Gooswijn Arnt Sniederszoon. (zie ook de oorkonde van 5 febr 1387, DOZA nr 2501)

Wij Michghyel vander Heiden, Heinric Emonts soen van Espdonc, (Ger)it vander Vondervoirt, Roef de Ridder, Arnt Maessoene, Kerstyaen vanden Mortel ende Willem van (Mi)ddelscote scepenen in Ghemert doen cont enyecheliken die desen brief sullen sien off horen lesen dat voir ons is comen Claus die Hannen Wolfs swaeger was in sine helen bedde ende heet verc(och)t Goesen Arnt Snyders zoen was een erfmudde rogge dat hem gheldende was Gherit Wolf sijns wijfs oems die erve dat Gherit erfpachts ... ... voirscr metten erfbrieve daer Claus voirscr dat erfmudde roggen mede maenende was dien deren brief heet Claus voirscr Goesen mede over ghegeven ende heves hem mechtich ghemaect den pacht daer mede te maenen opten pachtdach ghelyc die pachtbrief begrypt ende welc erfmudde rogghen Goesen ghecocht heet teghen Claus voirscr omme veertich hollants gulden die ... voirgenoempt kent ende lyet dat hem Goesen voirscr wettich ende wael betaelt heet. Alsoe dat Claus Goesen quijt heet ghesconden van den ghelde voirt meir soe heet Claus hermelike verteghen met ha(nde) ende met monde van dat voirscr efmudde roggen ende opden pacht brief tot Goesens behoef ... ende heet Goesen gheloeft dat erfmudde roggen te weren voir hem ende voir sine (naecom)elinghen sine pacht .... .... (eest) als sy seden alle arghelist uyt ghesceiden. (In o)rcond(e der) waerheit soe heb(ben wy) scepenen voirscr onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghe(mert aen) desen (brief g)heha(ngen en)de gegheven inden jare ons heren doemen screef dusent driehond(ert en)de tw(ee en negenti)ch ...

Op de achterkant staat:
Claus Hannen Wolfs swaeger heeft vercocht Goesen Arnt Snijders soon eijn erfmudde roggen uit seekeren erve dat Gherit Wolf tegen hem erfpachte ende tot Gemert gelegen.

1378 febr 7.AKDOG 15.r65

KADO inv nr 15, regest 65, 1378
Transscriptie Jan Timmers
De latijnse tekst niet helemaal ontcijferd.

Diederik van Werrenberch verkoopt zijn gemeenten binnen Gemert, die hij verworven had van Gooswijn zoon van wijlen Geerlach Cnode en diens wettige vrouw Elisabeth dochter van wijlen Willem van Goor, voor zover die gemeenten niet zijn uitgegeven, omgraven of begrensd zijn, aan Andreas van Uden. De gemeinten mogen gebruikt blijven door het goed Te Kieboom en het goed Ten Hove, die eigendom waren van genoemde Gooswijn en zijn kinderen. Die mogen hun vee weiden, heide maaien en plaggen steken.

Notum sit universis presentia visuris quod cum Goesswinus filius quondam Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitimus quit asserebat Elisabeth sue uxoris filie quondam Wilhelmi dicti de Ghoer debitor et singulas conbitatas .....(?) Goesswino cum domina Elisabeth eius uxore sumpserat quocumque locis infra limites de Ghemert situatas inquacum ac communitates pro presentia ad continu... non sunt date et inquacum circa dictis communitates non sunt circumfossate neque limitate legitime et hereditarie supportasset Theoderico dicto de Werrenberch suo sororio prout in litteris scabinorum de Busco ducis super hoc confectis plenius continetur constitutus igit.. coram scabinis in ... dictus Theodericus dictas communitatos dicto Theoderico a dicto Goesswino .... supportatas legitime et hereditarie vendidit Andree de Uden ab eodem supportavit iure hereditario possidens et habens supportavit simul cum toto iure sibi vira... .... harum in dictis communitatibus ...quismodo competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens dictus Theodericus venditor ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse venditionem supportationem et resignationem huiusmodi ratas et firmas sine omni contradictione perpetue observabit et quod omnem obligationem ex parte dicti Theoderici atque suo hereditate in dictis communitatibus pro.... prefato Andree deponet omnino. Salvis tamquam duobus mansis quod unus tgoet ten Kyeboem et alius tgoet ten Hoeve nuncupavit ibidem sitis et ad dicti Goesswini spectantis at ipsis liberis resignatis suis iuribus scilicet pro... aut nutric... sua pecora in dictis communitatis atque metend.. mericam ac cespites effodend... in eisdem prout dictus venditor et emptor palim recognomine...
Testes interferunt scabini in Buscoducis Johannis de Erpe et Arnoldus de Ghele datum dominica post diem beate Agate Virginis anno domini mccc septimagesimo septimo.

Op achterzijde:

Litteras quibus Theodericus de Werrenberch universas ubicunque locorum infra limites dominii de Gemert sitas ex ab heredibus Cnoede sibi transportatas communitatas Andreae de Uden coram scabinis Sylvaeducibus retransportavit anno 1377 dominica post ferias sanctae Agathae

Eijn brief van de gemeynde tot Ghemert gelegen, dar Andries ynne geguedet was ende die he namals den Orden vercofte. (N 8)

1429 sept 24.AKDOG 18.r217

AKDOG inv nr 18, regest 217, dd 1429, september 24
transcriptie: Jan Timmers

Uitspraak van de schepenen van Den Bosch over een geschil tussen de geburen van Rixtel, Aarle en Beek enerzijds en de geburen van Grotel anderzijds over het gebruik van het broek in Aarle-Beek. Diverse personen getuigen dat de geburen van Grotel het broek gebruikten juist zoals de geburen van Rixtel, Aarle en Beek en dat zij ook hun gedeelte van de grondcijns betaalden. Ze moesten ook de gracht (landweer) op de grens met Gemert mede onderhouden. De uitspraak luidt dat de geburen van Grotel het broek mogen blijven gebruiken totdat zij zullen worden uitgekocht.

Wy Jacop vanden Wyel, Peter van Best, Jan Loenman ende Goyart van Erpe scepenen in shertogenbosch doen cont enyegeliken die desen brief sullen sien oft horen lezen dat gescille ende discoerde geresen ende opgestaen waerd tusschen den gebueren van Aerle Ricstel ende Beke aen een side ende den gebueren van Grotel aen dander side overmids den gebruyck des broecs van Aerle ende Beke. Alsoe dat wy daer op den partyen voirscr, voir ons dach betekende elke syn waerheit ende betoen daeraf by te brengen te zekeren dagen die die voirscr partyen aen beyden syden aennamen. Alsoe dat die gebuer van Grotel op ten voirscr dach die hen geteikent was in presentie der gheswoerenen ende een deel der gebuer van Ricstel, Aerle ende Beke van den voirscr gebueren daer toe als sy seiden gecommitteert heur waerheit ende betoen geleidt hebben inder maten hiernae volgen. Item tuyghden Willem Cuppens ende Heyn Knuyt dat die gebuer van Grotel gemeynlic sbroec van Aerle ende Beke gebruyct ende gebezicht hebben tsestich jaer lanc ende mer gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke ende dat die van Grotel hoeren tzijns vanden broec voirscr gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke gegonden ende jaerlix betaelt hebben ende dat die voirscr gebuer van Grotel die graven vanden broec voirscr tusschen tselve broec ende sbroec van Gemert gelegen hebben moeten maken gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke. Ende soe wanneer sy heur gedeelt vanden grave voirscr niet en maecten noch op en graven, dat dan die richter van Aerle quam ende pande die gebuer van Grotell daer voir uutveghten der gebuer van Aerle ende van Beke. Ende dat hen niet kundich en were, dat die van Grotel ergent mitten recht daer uut gewonnen syn. Item tuyghden Jan Poertman, Jan Loyneefs, Lambrecht van der Bruggen ende Jan Lemmens soen, gelyc voirscr steet van over viertich jaer ende meer. Item tuyghden Willem Cuppens ende Heyn Knuyt voirscr dat die van Grotel tgelt dat Jan van Bruheze verreet om sbroecs will tegen sheren Dircken den Rover hebben moeten geven ende betalen gelyc dien van Aerle ende van Beke ende dat dat tgelt voirscr gesett waert van den scepenen van Aerle onder die gebuer van Aerle ende van Grotel ende die van Grotel mosten heur ghedeelt dair af betalen gelyc dien van Aerle ende van Beke. Item tuyghden die selve Willem en Heyn dat sy geweten hebben dat die van Grotel den tzijns vanden gronde van den broec voirscr altyt betaelt hebben heur aengedeelt dair af ter tijt toe dat sy daer af gekeert syn geweest, ende als sy des niet en betaelden dat sy dan dairvoir gepandt werden. Item syden die geswoeren van Aerle dat die van Grotel geen gemeynt en hebben die van Aerle en bruyckense mede gelyc dien van Grotel ende dat die van Aerle den Pedel van sBakel bruycken gelyc dien van Grotel ende van Bakel hoe wael sy daer geen gebuer en syn. Item tuyghden ende hieldent op heur best Willem Wyntkens, Dirck die Smyt als scepenen tot Ghemert, Maes van der Eycken, Melis van der Hostat, Bernier Willems soen ende Willem Henric Maes soen dat Willem Cuppens, Heyn Knuyt, Jan Poertman, Jan Loyneefs, Lambrecht van der Bruggen ende Jan Lemmens soen voirscr guede wittige cnapen syn ende ter gueder famen staen ende noch wynre noch verliezer en syn inder saken daer voer af getuycht is. Welken bethoen met gaders den bethoen ende waerheit die die voirscr geswoeren ende gebueren van Ricstel, Aerle ende Beke ten voirscr dage oec geleydt hebben gehoert, oversien ende met rypen rade dair op gehadt, gevisiteert wy gecommineert hebben in presentien Jans soen natuerlic Goeswijn Moedels vander Donc, dair toe gecomitteert vanwegen der gebuer van Ricstel, Aerle ende Beke voirscr als hy seide. Dat die gebuer van Grotel voirscr des broecs voirscr gebruycken sullen ter tijt toe dat sy daer uut gewonnen sullen wesen met recht ter stede ende plaetsen dan dat behoert ende sculdich is te gheschien. Des torconden hebben wy Jacop vanden Wyel, Peter van Best, Jan Loenman ende Goyart van Erpe scepenen voirscr onse zegelen aen desen openen brief doen hangen. Gegeven vierentwyntich dage inder maent van septembris int jaer ons heren dusent vierhondert ende negenentwyntich.

Op de achterkant staat:
Declaratie der schepenen van s’Hertogenbosch, dat die van Grootel des broecx, gelijck die van Aerle ende Beeck, gebruijcken sollen, ende dat sij de grachten gelegen tusschen het selve broeck ende het broeck van Gemert hebben moeten helpen maecken
24 septembris 1429

1378 febr 6.AKDOG 15.r63

KADO inv. nr. 15, regest 63, 6-2-1378
Transcriptie Jan Timmers
De latijnse tekst niet helemaal ontcijferd.

Goeswijn Geerlings Cnode draagt met zijn vrouw Elisabeth Willems van Goor al zijn gemeinten, voor zover ze niet omgraven of begrensd zijn, binnen de grenzen van Gemert over aan Theodericus van Werrenberch, zijn zwager (broer van zijn vrouw).

Goesswinus filius quondam Gheerlaci Cnode maritus et tutor legitime ut asserebat Elisabeth sui uxoris filie quondam Wilhelmi dicti de Ghoer dictis et singulas communitates quas idem Goesswino cum dicta Elisabeth eius uxore sumpsorat quocumque locorum infra limites de Ghemert situatas inquocum dictes communitates pro presentia ad ...fini.. suis ... et ....etiam terre communitates non sunt circumfossate neque limitate ut ipse dicebat, legitime et hereditarie supportavit Theoderico dicto de Werrenberch suo sororio et effestucando resignavit modo in talibus consueto promittens dicta... ...effi... ... ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse supportationem et resignationem huiusmodi ratas et firmas sine contradictione perpetue observabit et quod omnes obligationem ipse parte dicti Goesswini et suorum hereditorum et successorum ... ... prefato Theoderico deponet omnino.
Testes interfuerunt scabini in Buschoducis Laurentius Boyen et Marcelius de Os. Datum in crastino Beate Agate virginis. Anno domini m ccc septuagesimo septimo.

Op de achterkant :
die overdracht van Claesen Knoeps aengaende die heerlicheit van Gemert (N 11)
En vertikaal : brief vander gemeinde van Ghemert

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.