logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1546 mrt 15, GAG 397

GAG inv nr 397, dd 1546 maart 15
Transcriptie: A.J.M.Otten, M.H.J.Pennings O.Praem., W.J.Vos.

Wijnant van Breyll, landkommandeur van Aldenbiezen, verhuurt de Peel met de Nieuwe Haard aan de gemene geburen van Gemert voor een periode van 12 jaar voor een bedrag van 60 carolus gulden per jaar onder nadere voorwaarden.

Wyr Wijnant van Breyll landtcommandeur der ballien vanden Biessen duyts ordens und her tot Gemarden etc. doen kondt allermalck die desen brieff sullen sien oft horen lesen dat wij verhuert ende verleent hebben onsen Pedel metden Nyeuwen Harde ons und onsen orden toebehorende onsen lieven ende beminden ondersaten ons dorps van Gemarden dyen te moegen gebruycken mit torff te steecken, hey te meyen(e?) ende mit hennen eygenen beesten te weyen, soe dat proffijtlicxten is ende nutste zijn sal eenen tijt lanck van twelff jairen neest den anderen volgende voir een somme gelts van tsestich karolus gulden jairs, wair van den ierste termijn vallen sal te Paesschen neestkommende te betaelen binnen Pinxten ongeveerlijck dair nae neest volgende mit vurwarden naebescreven;
inden iersten en sal geyn naebur inden voirsz. Pedel bestaen te torven ten zij dat wyr oft onse stadthelder mit advys van schoutet und schepenen onser heerlicheyt van Gemarden tierst gemaickt hebben die renningen(?) ende limiten wairbinnen onse ondersaten voirsz. zullen moeten blijven ende schuldich zijn den torff voir die hant uuyt te steecken ende nyet over te slaen op die peenen die dairop bij ons oft onssen stadthelder mit advys van schoutet, schepenen ende staten onser heerlicheyt van Gemarden voirsz. geordineert sullen worden.
Item is vurwardt dat nyemants opten voirsz. Onssen Pedel tusschen steecken noch breecken sal den voir voets aen, soe dat den eenen put inden anderen koeme op die peene als voir ende soe menichwerff als dat geschiet te verbueren.
Voirder sal men den Nyeuwen Hard gebruycken nae der alder gewoenheyt. Item oft gebuerden dat enige van onsen vrijen laten voirder gebruyckden dan op onse gueder sullen die selve nae advenant hens gebruyckx inden Pedel ende gemeynte voirsz. mit onsen anderen ondersaten ende naebueren in die voirsz. tsestich gulden gelden. Item is vurwardt dat onse laet van Espe sal gebruycken gelijck andere naebueren onsen Pedel ende gemeynte voirsz.
Ende dairenboven sal der selve laet ter weecken eenen dach met eender seissen opten Nyeuwen Hard moegen moegen meyen sonder nochtans van sulcken gebruyck yet te gevene.
Item is vurwardt dat die voirsz. onse ondersaten jairlicx betaelen sullen aen den Rentm(eeste)r ons Heren des Keysers int quartier vanden Bosch den cijnss uuyt den voirsz. Pedel gaende ten behoirlijcken tijde alsoe dat wyr noch onse naecoemelingen dair van geynen schaden hebben en sullen.
Item is vurwardt ende hebben die voirsz. naebuer geloeft dat yegelijck die voirtvarende is van elcken huys alle jair geven sal een voeder torffs ende die nyet voirtvarende en is die sal opten goets voirsz. onsen Pedel leveren ende wijsen een goet voeder torffs onsen dienaren van onsen huyse van Gemart ende sullen die voirsz. voirtvarenden schuldich zijn (soe wel den torff hen toestaet ons te geven als den geenen die ons geweesen sal wordden van die nyet voirtvarecnde en zijn als oick onsen torff die wij jairlicx sullen doen steecken) ons op onsen huys Gemarden in te vueren al eer zij den hunnen in sullen moegen vueren op te verbueren allen hunnen torff, (Volgt een doorgestreepte onleesbare passage, nl. de rest van r.20, r.21 en de helft van r22; in de marge: dese clausus is uuytgedaen mits consent beyer parthijen. W.(?) vanden Berghe.)
Voirder oft geviel dat enige van onsen ondersaten gebreeckelijck wurdden inder betalinge sullen wij alsdan onsen geswooren tot Gemarden inder tijt wesende verleenen onsen boode om die onwillige te penden ende tot der betaelinge te dringen.
Des torkonden zijn deser vurwarden twee gelijck luydende mit onsen eygen ingesegel ende oick mit den schepenampts segel van Gemarden.
besegelt ende malcken eenen gegeven om sich dair nae te richten int jair na der gebuerten ons herren duysent vijffhondert sessundviertich stile leodienen(?) opten vijffthienden dach van mert.

1543 dec 20, AKDOG 802

Afschrift CvB 430 f68,f68v van AKDOG 802, dd 20-12-1543
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht voor schepenen van Aarle van anderhalve carolusgulden ten behoeve van de kerk van Gemert door Peter Daems aan Jasper Moers uit huis en hof te Aarle in het dorp.
in de inventaris staat als jaar 1545

Wy Claes Anthonissn, Dierck Moels, Lambrecht vander Cruyscoet, Wyllem Stayeckers, Marcelis Coelen, Dierck Thoemaessn van Zon ende Henrick van Royecker scepen in Aerle doen condt eenen yegelycken dat voer ons coemmen is Peter Daems ende heeft erffelycken overgegeven ende opgedragen heer Jasperen Moers priester tot behoef des goedthuys van Gemert onderhalven Carolus gulden stuck tot twentich stv alle jaer op onser liever vrouwen lichtmisdach te vergelden ende te betaelen ende den iersten taelpacht tot lichtmisse anno ses ende vertich van ende vuyt huijs, hoff, schuer, meeten camp daer aen ende by gelegen in die prochie van Aerle int dorp, deen syde ende deen eynde beneven erffenis der erffgenaemen Ansems van der Asdonck, dander syde ende dander eynde beneven die gemeyn straet met meer anderen, als hy sede, ende Peter heeft opten voerscreven rente van anderhalven gulden helmelinghe vertegen tot behoef des goethuys voerscreven, beloevende d opdraghen, d overgheven ende het vertyen den voerscreven ewelyck vast ende stedich te hauwene sonder wederseggen ende donderpanden voerscreven voer die betaelinghe die vrsz aanderhalven gulden altyt goet genoch ende wael doegende te maeken op hem ende op allen syn gueden hebbende ende vercrijgende ende al sonder argelist. Bezegelt met onsen gemeynen scependomps zegel van Aerle ghegeven int jaer ons heeren duysent vyfhondert ende vertich ende drie den twentichsten dach decembris.

1536 jan 15, AKDOG 827

Afschrift CvB 430 f56v, van AKDOG 827, dd 15-1-1536
Transcriptie Jan Timmers

Regeling voor de achterstallige betaling over elf jaar van een erfpacht van 9 vat rogge per jaar te betalen door Alart Hendrik Celen aan de Duitse Orde uit zijn huis en hof in Bakel op Hoog Bakel naast erf Jan Thijs en aan de andere zijde de Hoog Waterlaat en verder grenzend aan de gemeynt.

Wij Thomas Peterssoen, Jan vanden Nouwenhuys, Rutgher Wouterss, Aert Maes Aertssoen, Marcelis Janssoen, Peter Janssn ende Aert Joesten, scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is commen Aellart Henrick Ceelen soen ende heeft gelooft als schulder principael op hem ende op allen syn goet nu ter tyt hebbende ofte naemaels vercrigende dat hy geven sal ende betaelen Willemen Jacop Jegerssoen rentmeester des huys van Gemert seventhien dalven rynsgl, twentich stu stuck, tot drie terminen te weten die ierste termyn van sestalven rynsgulden nu te Paeschen toecoemende, ende die ander termyn nu Sunte Jacopsmisse thoecoemende ooc sestalven rynsgulden, ende die leste termyn van nu lichtmisse toecoemende over een jaer, welcke sesthiendalven rynsgl syn van acht mudden roggen ende drie vaet roggen tachter staende van elff jaeren, des jaers negen vaet erfroggen, Welcke negen vaet erfroggen die voerscreven Aellart kendt ende lydt alle jaer den huyse van Gemert te vergelden erffelycken ende alle jaer te betaelen op onser liever vrouwen lichtmisse dach van ende vuyt synen huyse hoff ende erfenisse ghelegen bynnen die prochien van Baekel op Hoech Baekel aldaer beneven erfenisse Jan Thijs die een syde, die ander syde neven dat Hooch Waterlaet ende voert die ghemeynt aldaer eest als sy sede.
Voert alsoe heeft Aellart verscreven helmelinghe vertegen op desen nege vaeten erfroggen pachs voerscreven tot behoefs des huys van Gemert voerscr , geloevende voert Aellart vrsz als sculder principael op hem ende op allen syn goet, hebbende off vercrigende dit konnen, lyden, toeseggen ende vertyen voerscreven eewelyck vast ende stedig te houden, sonder wederseggen, ende dir onderpandt vrsz altyt goet ende wael doegende te maken als voer desen negen vaet erfroggen pachs vrsz, ende te vrijen, ende te weren, als men erfrogge schuldich is te weren, Sonder argelist bezegelt metten onsen gemeynen zegel ons scependomps voerscreven, ghegeven int jaer ons heeren duysent vijfhondert, ses ende dertich, den vijfthienden dach januarij.

1541 nov 20, AKDOG 792

Afschrift CvB 430 f69v; van AKDOG 792, dd 20-11-1541
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Thomas Roef Conings, man van Katherina Jan Michiels, aan Henrick van Eynatten te betalen uit de hoeve Strijbosch. De erfmalder behoorde oorspronkelijk tot de drie malder erfrogge die Everart van Strijbosch eertijds beloofde te betalen. De erfpacht was door Marten Michiel Smeets overgedragen aan Jan Michiels, die het overdroeg aan de dochter van Henrick Laurens van de Wolfsput.

Wy Thomas Peterssoen, Jan vanden Nouwenhuys, Rutgher Wouterssn, Aert Maes Artssn, Willem van Zelant, Willem van Hout, Goyart Jan Moyensoen scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons commen is Thomas Roeffs Connickssn als wittich man ende momber Katherinen synder huysvrouwen, dat was een wittighe dochter Jan Michiels ende heeft wittelyck ende erffelycken vercoeft, opghedragen ende overghegeven heer Henricken van Eynatten ridder ende commenduer des huys van Gemert Duyts Ordens van onser liever vrouwen van Jherusalem twe scepen brieven van Gemert mentie makende van eenen erff malder rogge, welck malder erffroggen ghesproeten is van drie erffmalder roggen gelyck Marten Michiels Smeetssoen opghedragen hadde ende metten alden brieven overghegeven Jannen Michielssoen ende die voersz Jan Michielssoen voert opghedragen hadde Hanrick Lauwrenssoen dochter vander Wolfsput, van ende vuijt drie malder roggen. welcke drie malder erfroggen vrsz Everaet van Strybosch erffelycken gheloeft hadde te vergelden van en vuyt synen erffenisse op Strybosch ghelegen gelyck inden alden coepbrieven daer aff gemaeckt volcoemelyck begrepen is, daer dese teghewordige doer gesteken is. eest als sy seden. Voert alsoe heeft Thomas vercoeper voersz helmelinge vertegen op dit erff malder roggen pachts voerscreven ende op die alde brieven vrsz ende op alle letteren ende rechten hem daer inne thoebehoerende tot behoef heer Hanricks commenduer voerscreven ende des huys van gemert voerscreven. Geloevende voert Thomas vercoeper vrsz als schulder principael op hem ende op allen syn goet nu ter tyt hebbende off naemaels vercrigende dit vercoepen, d obdraghen, d overgeven ende t vertyen vrsz ewelyck vast ende stedich te houden ende alle commer ende clangie van des vercoepers weghen in dit malder erffroggen coemmende of wesende altemael aff sal doen sonder argelist. Besegelt met onsen ghemeynen zegel ons scependomps vrsz. Ghgeven int jaer ons heeren duysent vijfhondert een ende vertich op ten negen en twintichsten dach novembris der maent.

1521 dec 9, CvB 430 f77v

CvB 430 f77, f77v dd 9-12-1521, afschrift van een Bossche schepenbrief
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht voor schepenen van Den Bosch van een erfpacht door Thoenis Jans van Asten, weduwnaar van Catharina Dirk de Cuijper, eerder overgedragen aan zijn dochter Mechteld, nu aan Marcelis Henrick Gerits, te betalen uit een erf in De Deel, met aan een zijde Jacob die Jeger, andere zijde Peter van den Bergh en anderen. Met bepalingen over andere pachten en cijnsen.

Notum sit universis , quod cum Anthonius filius quondam Johannis de Asten, relictus legitimus Catharinae suae uxoris filiae quondam Theodorici die Cuijper .... fructi.. sibi competent.. in domo, area, orto ac hereditatibus sibi coadjacentes pariter dicte lopinate terre et tres pastus dicte scharen vel circiter continu... sitae in parochia de Gemert en loco dicto die Deelstraet inter hereditatem Jacobi dicti die Jeger ex uno latere, et inter hereditatem Petri dicti vanden Berge et pluribus alienibus, ex alio latere legitime supportassit Mechteldi filiae Anthonii et quondam Catherinae predictorum prout in literis scabinorum de Buscoducis super hoc confectis pleni.. continetur Constituta igitur coram scabinis infrascriptis dicta Mechtildis cum suo tutore ad hoc ab ea electo, et ei a judice rite data legitime et hereditarie vendidit Marcelis filio quondam Henrici Geretssoen annu... et hereditarium censum trium flor.. renen... rynsgl communiter vocatorum viginti den. stuivers communiter vocatum vel valorum eorundem in pecunia quemadmodum iam valuata est. Pro quolibet hon.. flor.. computa... solven... anno quolibet hereditarie in festo nativitatis domini, de et ex dictis domo, area, horto, hereditaribus sibi coadjacentes pariter decem lopinatas et tres pastus dicti scharen continente.. predict.. ut dicebat ab eodem emptore jure hereditario haben... et possiden... dictumque sensum dicta venditrix prefato ab eodem emptore supportavit et effestinan... resignavit modo in talibus consueto, promittens dicta Mechtildis et cum ea dictus Anthonius eius pater ut debitores principales indivisi super se et bona sua ..... ab eis ad primus habita ac inposter,, ab eis haben... et acquiren... quod ipsi dicto emptore de dicto censu debitam ac iustam prestabunt warandam, et quod ipsi oe.. alias obligationem et impetitionem in dictis contra piguoribus exiatentes eidem emptori deponet.. omnis excepto censu fundi domino commendatori in Gemert ad unum brasdenarium et unum pullum consuale asceden... herediatria pactione, unius maldri siliginis dicto domino commendatori in Gemert hereditaria pactione duorum maldrorum siliginis Petro dicto Willemssn hereditaria pactione unius et dimedii vasorum siliginis personatii ecclesiae de Gemert prius ex promissis e iure solven... atque quod ipsi dicta contra piguora pro solutione dicti census perfato emptori annuatim exinde et permittitur solven.. sufficien... beneq.. valen.. semper efficiet et satissecura. Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Joannes Monix et Fransiscus Toelinx datum vicis... nona die mensis decembris onno domini millesi.. quingentesimo vicesuno(?). Kuijsten

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.