logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1503 jan 31, CvB 430

Afschrift CvB 430 f77v, f78; dd 31-1-1503
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht door Aert Henrick van Thuinen, als man van Koene zijn vrouw, aan Jan en Jenneke van der Moelen, kinderen van Jan van der Moelen de rentmeester van de Duitse Orde, van huis en schuur met meer andere gebouwen en een kamp land erbij in de Haag met een zijde de weduwe Jan van Stein met meer anderen, ander zijde de straat, een eind op de Rips, ander eind op de straat. Verder nog een huis in de Haag tussen Joorden Wouters en Henrick van Thuinen aan een zijde, andere zijde en een eind de Heren van Gemert, ander eind op de straat.

Wy Joest die Smet, Jan van Hout, Jacop van Hugevoert, Eymbrecht Michiels, Aert Mickarts, Gerit Roelloefs, Jan Geretssoen scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat voer ons coemmen is Aert Hanrickssoen van Tuynen wylnen als man ende momber Koenen synder wittigher huysvrouwen ende heeft opgedragen ende overghegeven Jannen vander Moelen ende Jenneken synder wittigher suster, beyde wittigher kynder Jannis vander Moelen rentmeester des commenduers van Gemert een huys ende schuer ende meer ander huysinghen daer op staende ende metten camp daer aen ghelegen aldaer in die Haeghe tusschen erffenis der weduen Jan van Steyn ende hoeren kynderen met meer anderen aen die een syde, ende die ghemeyn straet aen dander syde, dat een eynd op Ruijpsche, dat ander eynd op die straete, Item een stuck erfs met eenen huyse aldaer ghelegen in die Haeghe tusschen erffenis Jorden Wouterssn ende Hanrick van Tuijnen aen deen syde, ende erffenis der heeren van Gemert aen dander syde ende metten eenen eynde, dat ander eynde op die gemeyn straet, eest als sy seeden, Welcke erffenissen voerscreven Aerden voersz aencoemen ende vercregen heeft in eenen vonnis brieff vanden heeren van Gemert. Voert soe heeft Aert voersz helmelinghe vertegen op dese erffenisse vrsz ende op allen rechten hem daer in thoebehoerende tot behoeff Jans ende synder suster voerscreven, Geloevende noch Aert vrsz Jannen ende synder suster voerscreven als principael schulder dat d opdragen, dat overgeven, dat vertyen voersz ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende te weren als men erff schuldich is te weren voer allen de ghene die daer met recht op spreken moegen, vuytgenoemen twe mud roggen jaerlycxs pachts te vergelden vuyt eenen stuck erffs dat ghelegen is beneven Jorden Wouters ende Hanrick van Tuijnen erfs, ende den chyns vanden gronde te weten vyff pennick auts ende eenen pennick paijments ende een chyns hoen, welcken chyns voersz jaerlycx gaende is vuyt den erffenis ghelegen beneven erfenisse der wedue Jan van Steyn ende gheheyten is den Brugman, ende voert alle voercoemmer inden voergenoemden erfenissen van synder weysen daer in commende altemael aff sal doen den coeper voersz, vuytgenoemen den commer voerscreven, Sonder argelist op hem ende op allen syn goet hebbende off vercrygende, Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert int jaer ons heeren duijsent vyfhondert ende drie, den xxxi dach van januario.

1502 mrt 1, AKDOG 732

Archief Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert, inventaris nummer 732; dd 1-3-1502
Transcriptie Jan Timmers

De erfgenamen van Lucia (Zijke) Peters van Merxsel verkopen aan de Duitse Orde een huis en hof in de herenstraat van Gemert naast Heyn Enskens en verder alom neven een steeg.
De erfgenamen zijn kinderen van twee zussen van Zijke: Katelijn van Mercsel, gehuwd met Hendrik van Tuyl en Liesbeth van Mercsel, gehuwd met Goossen Wolfs

Wij Joest Smet, Jan van Hout, Jacop van Hugevort, Eymbr. Michiels soen, Aert Mickart, Gherijt Roloffs sn, Jan Geryts sn scepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voer ons comen sijn die kynder Henrycks van Tuyll te weten Jan van Boert als man ende momber Mechtelden sijnder wyttiger huyssvrouen ende Lenart, Wyllem ende Zijck alle wyttige kijnder Henrijcks vrsz ende sijnder wyttiger huyssvrouen geheiten Kathelijn een wyttige dochter Peters van Merxssel ende Goessen Goessens sn vylner Goessen Wolffs sn volcke Goessen vrsz een wyttige sn Goessen Volffs ende synder huyssvrouen geheiten Lijssbet een dochter Peters van Merxssel vrsz ende Lenart Henryck Beerchs sn als man ende momber Hyllen sijnder huyssvrouen volcke Hyll een dochter Lijsbetten vrsz ende die procuratoers der kercken van Gemert een dordel hen gemaeckt ende aengecommen is van Zijken van Merxssel tot behoeff der kerkcken volcke Zyken vrsz ock een dochter Peters vrsz ende Goesen vrsz ende Lenart vrsz gelovende voer Denijs sinen sn als voer een dordel ende die procuratoers der kercken Gemert oeck voer een dordel ende hebben gesamender hant opgedragen ende met den alden brieven ovvergegeven Jannes van der Moelen als gemechticht ende een rentmeester dess commendurs ende dess huys van Gemert tot behoeff dess commendurs vrsz ende dess huys van Gemert een huys ende hoff gelegen aldaer beneven dess heren straet aen deen zijde ende erfenijsse Heyn Ensskens aen dander zijde ende al omme beneven die stege yst als sy seden. volcke huys ende hoff vrsz desen erffgenamen aengecomen ende verstorven is van der doet Zijkens vrsz Voert hebben die erffgenamen vrsz helmelinge vertegen op huys ende hoff vrsz ende op den alden bryeff ende op alle rechten hen dar in toebehorende tot behoef dess copers vrsz gelovende noch die erffgenamen vrsz den coper vrsz als principael sculders dat opdragen dat ovvergeven dat vertijen ewelyck vast ende stedych te houden sonder ennich weder seggen ende alle voercommer in den voer genoemden huyss ende hoff van hender wegen comende den coper vrsz altemael aff sullen doen boven een malder roggen erffs pachs daer jaerlijx uut te vergelden op hen ende op allen hen guede hebbende off vercrigende sonder argelyst. Besegelt met gemeyn zegel ons scepen domps vrsz int jaer ons heren xv c ende twe den yersten dach van meert.

1499 juli 3, AKDOG 1521

KADO 1521, 3-7-1499
Transcriptie Jan Timmers

Verkoop door Willem en Hadewich, kinderen Jan van Riel en erfgenamen van Ermgard, huisvrouw van wijlen Jan Simons de oude, aan Jan Simons de jonge, van hun aandeel in een eeuwsel in het Molenbroek bij Hellekens Vonder.

Wij Joest Smet, Peter Arts, Marcelis die Haess, Jan van Hout, Art Mickart, Alart Vijmboom, Jan Geryts scepenen in Ghemert tugen in desen openen brieve dat voer ons comen is Wyllem ende Hadewych met horen momber hen gegeven vanden heren als dat gewoenlyck is ende hebben gesamenderhant die wyttige kijnderen Jans van Ryel als erffgenamen Ermgarden wyttige huysvrou vylner Jannen Symons sn ende hebben gesamenderhant erffelyc opgedragen ende metten alden brieven ovvergegeven Jannen Symons sn den jonghen hen gedelt van enen stuck eussels gelegen in Gemert ter stede geheyten aen dat Molenbroeck oft Hellekens Fonder als daer dat heel beneven Dircks erff van Drijel metter ender zijen metter ander zijen beneven erffenis der kynderen wylner Roeloff Geryts sn metter enen eynde op Jan Efferarts erff metten anderen einde op een gemeyn waterlaet wollyc erffenisse vs der vs vercopers ende vercoperessen aengecomen ende verstorven is van der doet Ermgarden wijttige huyssvrou wylner Jannen Symins sn der auster. Voert soe hebben dese vercopers vs helmelyc vertegen op dyt vs stuck eussels ende op alle rechten hen dair in toebehoeren tot behoeff des copers vs gelovende noch die vercopers den coper vs als princepael sculders dat opdragen dat ovvergeven dat vertien ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende commer van honnent wegen aff te doen ellicke tot sinen gedeelt op hen ende op allen hen guet hebbende oft vercrigende sonder argelyst. Besegelt metten gemeynen segel ons scependops van Gemert int jaer ons heren dusent vierhondert tnegentich ende negen den derden dach in julio.

1501 okt 22, AKDOG 793

KADO inv. nr 793, dd 22-10-1501
Transcriptie Jan Timmers

Dirck Maes Dirck Michiels alias de Cremer draagt op aan de Duitse Orde een erfpacht van 3 mudde rogge uit een perceel land met huis daarop dat Dirck eerder van de Duitse Orde in bezit kreeg, gelegen aan de kerk naast de kerkhof met aan de andere zijde Dirk van Geldrop, een eind de hoeve die van Diederik van Gemert was, en ander eind op de straat.
In het regest in de inventaris van KADO staat abusievelijk vermeld dat het perceel 'Vollicke Kamp' zou heten.

Er zijn twee transcripties opgenomen.
Transcriptie van het origineel

Wij Joest die Smet, Peter Arts, Jan van Hout, Jacop van der Hugevoert, Art Mickarts, Gheryt Roellofs, Jan Gheryts, schepen in Gemert tughen in desen openen briefve dat voer ons coemen is Dirck soen wylner Maes Dirck Mychiels ende heeft erffelyc opgedragen ende ovvergegeven onsen eerwerdigen here comendeur tot Gemert gheheiten her Jan van Eynijtten hem opgedragen van des ordens wege drije mudden roggen erffelijx pachs der maten van Gemert erffelijc te vergelden ende jaerlyx te betalen altoes op onser vrouwen lychtmijss dach als men kerssen bort van ende uut den selven kamp land die welcke camp land Dirck vs. vercregen hadde ter erffelijckheit voertijts van den commendeur van Gemert vs. welcke camp land vs. metten huysse ende schuer daer op staende is daer men desen erffpacht vs. uut geldende is jaerlijx is ghelegen in Gemert omtrent der kercken aldaer beneven den kerckhoff van Gemert metter eender zijen metter ander zijen beneven erffeniss Dircks van Geldrop metten enen eynde op der hoeffven erff toebehoerende plach Dircken van Gemert metten anderen eynde op die gemeyn straet yst als zij seden. Voert soe heeft die selve Dirck vs. helmelinge vertegen op dese drije erff mud roggen vs. ende op alle rechten hem daer in toebehorende tot behoeff dess eerverdigen here Johans commenduer van dess ordens wegen vs. mede gelovende die vs. Dirck als princepael schulder dat op dragen dat ovvergeven ende dat vertijen ewelijck vast ende stedijch te houden sonder ennych wederseggen ende dat onderpant altijt guet genoch ende wael dogende te maken als voer den erffpacht vs. op hem ende op alle sijn guet nu ter tijt hebbende ofte naemaels vercrigende ende al sonder argelyst. Besegelt metten gemeynen zegel ons schependomps van Gemert. In den jaer ons heeren xv hondert ende een den xxii dach in october.

Op de achterzijde staat vermeld:
No 134
Dierxken dye Creemer van drij mud rogge dy hy jaerlix geldende is uyt een kamp lants met enen huys schure daer op staend gelegen tot Gemert bij dye kerck.

Daarnaast nog latere aantekeningen in het duits.

Transcriptie van het afschrift in CvB 430, f23v

Wy Joest de Smet, Peter Aerts, Jan van Hout, Aert Mickarts, Jacop van Hugenvoert, Geret Roeloffssoen, Jan Geritssen, scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voir ons coemen is Dierck soen wylen Dierck Michielssoen, ende heeft erffelyck opgedragen ende overgegeven onsen Eerwerdigen heer commandeur tot Gemert geheyten heer Jan Eynatten, hem opgedragen van des oerdens wegen drie mudden roggen erffelycken pachs der maeten van Gemert erffelyck te vergelden ende jaerlicks te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmis dach alsmen kerssen bornt van ende vuijt den selven camp lants die welcke camp lants Dierck vrsz vercregen hadde ter erffelyckheyt voertyts vanden commendeur van Gemert voerscreven welcken camp lants vrsz metten huijsse ende schuer daer op staende is daer men desen erfpacht vrsz vuijt geldende is jaerlycx is gelegen in Gemert ontrent der kercken aldaer beneven den kerckhoff van Gemert metten eenre syden, metter andere syden beneven erffenisse Diercks van Geldrop, metter eenre eijnde op der hoeve erve plach Dierck van Gemert, metter anderen eynde op die gemeyne straet, eest als sy seeden. Voert soe heeft die selve Dierck vrsz helmelinge vertegen op dese drie erff mudden voirsz ende op allen rechten hem daer in toebehoerende tot behoeff des eerwerdigen Johans commendeur van des oerdens vrsz. Modo geloevende die vrsz Dierck als principael schuldener dat opdragen, dat overgeven, ende dat vertyen ewelyck vast ende stedich te hauwen sonder enich wederseggen, ende dat onderpant altyt goet genoch ende wael doegende te maeken als voer den erffpacht vrsz op hem ende op allen syn goet. Nu ter tyt hebbende off naemaels vercrygende. Ende al sonder argelist. Besegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren vyffthien hondert ende een, den twee ende twintichsten dach octobris.

1499 jan 15, R98, nr 217

Rijksarchief Den Bosch, Gemert R 98, akte 217; 15-1-1499

Jelis Wouters en Mercelis tsHazen als kerkmeesters van Gemert hebben overgegeven aan Mercelis Hepkens een huis, hof en heiveld aan de Mortel in de Paeshoeff, dat de kerk per testament is vermaakt door wijlen Jan Maes en diens vrouw Yken. Op het goed rust een jaarlijkse last van een malder rogge aan Jan Symons die Jonge, een malder rogge aan de kerk van Gemert, vier vat rogge aan de bruersscap van Onsser Vrouwen, een mud rogge aan Jan Brouwers en een malder rogge aan Lisbet Schepers.

Item dat voir ons coemen zijn Jelis Wouterssn ende Mercelys tsHazen als exsemesters der kerken van Ghemert ende hebben gesamenderhant erffelic opgedragen ende overgegeven Mercelis Hepkens een huys ende hoff myt eenen stuck heyvelts daer bij gelegen tot den myddel grave toe te weeten dat eynd te Peelvaert gelegen in Gemert ter steede geheyten aen den Mortel aldaer in die Paeshoeff mytten eenen zijen beneven Arts erff vanden Lochte mytten andere zijen beneven Claes erff heer Reynerssoen mytten eenen eynd op een gemeyn waterlaet op die gemeyn steghe ist als zij zeede. Wellic erffenisse voorszegt de kerken voorszegt aengecoemen ende verstorven is ende in eenen testament gemackt van wylner Jannen Maes ende van Yken sijnder vrouwe als zij seede ende gelic in eenen testament daer aff gemackt volcoemelic begrepen is.
Voert vertegen etc. ende voert te weeren op den kerken goed etc. boven een malder rogge Jan Symons soen die Jong, een malder rogge der kerken van Gemert, vier vaet rogge de Bruersscap van Onsser Vrouwen. Jan Berthoutssoen, een mud rogge ende Lysbet Schepers een malder rogge. Sonder argelyste datum anno ut (supra 1499) den 15den dach in januari. Testes Jan van Hout ende Hugevoert.

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.