logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1488 dec 20, AKDOG 792, regest 419

Afschrift CvB 430 f68v; van AKDOG 792, regest 419 dd 20-12-1488
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Jan Michiels aan de dochter van Henrick Laurens van de Wolfsput. De erfpacht is gevestigd door Everart van Strijbosch op de hoeve Strijbosch en Jan Michiels kocht hem van Michiel Smeets, die hem had van Jan Berch en Stoof Diercks van Strijbosch.

Wy Joest die Smet, Ansem Boenenberch, Eymbrecht Michiels, Peter Artssoen, Marcelis tsHasen, Aert Ghevarts ende Ansem Zeelensoen scepen in Gemert doen condt eenen ijegelycken dat voer ons commen is Jan Michielssoen ende heeft erffelycken opghedragen ende metten alden brieven overghegeven Henrick Lauwrenssn dochter van den Wolfsput een malder roggen erffspachts der maeten van Gemert datmen den voersz Jannen erffelyck schuldich was te vergelden ende jaerlycx te betaelen op purificatio van ende vuyt drien erff malder roggen pachts. Welck drie malder voersz Everaet van Strybosch erffelyck gheloeft heeft te vergelden van ende vuyt synnen erffenisse op Strybosch ghelegen ende die vrsz vercoeper voermaels vercreghen heeft teghen Marten die Smet ende soe aen verstorven vander doot syns vaeders Michielen Smets, ende die die voerscreven Michiel voermaels vercreghen hadde in eenen erffcoop tegen wylnen Jan Berch, ende Stoeff Dierkssoen wylnen Dierkssoen van Strybosch, ghelyck in die alde coopbrieve begrepen is. Voert heeft die vercoeper voerscreven helmelyck verteghen opt vrsz malder roggen op ten alden coepbrieff vrsz ende voert op allen rechten soe daer in thoebehoerende tot behoeff der coepersschen vrsz mede gheloevende die voersz vercoeper der voersz coepersschen als principael schulder d opdraegen, d overgegeven ende t vertyen voerscreven ewelyck vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende coemmer van synnen wegen af te doen op hem ende op allen syn goet hebbende off vercrygende, Sonder argelist. Bezegelt metten ghemeynen zegel ons scependoms vrsz ende ghegeven int jaer ons heeren duysent vierhondert tachtentich ende acht, den twe en twentichsten dach in december der maent.

1485 feb 12, AKDOG 1378

AKDOG 1378, 12 februari 1485
Transcriptie Jan Timmers

Testament van Hillegont Willem Barniers, vrouw van Bertolt van Heusden, opgemaakt door Jacob Marsman, investiet van de kerk van Gemert. Zij vermaakt verschillende goederen o.a. aan de kerk, aan de Lieve Vrouwen Broederschap en aan anderen.

In nomine domini Amen. fratre Jacobus Marsmans der off. ordine hospitalis Beate Mariae Jherosolomitane Theutonicorum Investitus ... parochialis de Ghemert Leod. diocesis .....
.....anno a nativitate domini millo quadragesimo octuagesimo quatro mense february die duodeciam hora prima post nona ........ persona et honesta Hillegonda filia quondam Wilhelmi Barniers et uxor legittima Bertoldi de Huesden. Sana per dei gratia ...
....
latijnse tekst is verder niet opgenomen.
...
Inde eerster is hare begerte geweest ende haer verlecste wille dat dat testament dat Bertolt hare huysheer voerscr ende sy eendrechtelicke vor my Jacob voirscr gemaect hebben ende geordineert vast ende stedich blijven fort ende in worden. Item heeft sij Hillegont beset der fabriken van Sinte Lambert tot Ludick enen stuver eens te geven. Item heeft sij beset der fabriken der parochie kercken van Ghemert enen stuver eens te geven. Item heeft sij beset bestalden twe erf mudden roggen die Bertolt vrsz gecoft hadde aen den Mortel daer dat een mud af ghelt Jan Arnt Gr.............dat Bertolt daert mede sijner wille sal moegen doen als weder omme te vercoepen of in testamente mach besetten soe dat hem believen sall. Item noch heeft sij beset Bertolt vorscr enen beemt op Ploesterdonck gelegen die Bertolt gecoft heeft tegen Aernt van Plees oeck sijner wille mede te doen gelijck metten rogge voerscr. Item noch heeft sij beset Bertolden voerscr xv vaet erfroggen die Jan van den Zande ghelt oeck sijnen wille mede te doen gelijck van den anderen voirscr is. Item heeft sij beset der gilden van Onsen Liever Vrouwen in der kercken van Ghemert enen ecker van anderhalve loepense groet of daer omtrent gelegen in die prochie van Ghemert op der Alde Straet bij dat Hagelcruys te hulpen onser vrouwen lot ende mitte beluchten. Ende of die gilde niet gehalden en woerdt soe beset sy dan den ecker den tafelen der heyligen geest tot Ghemert. Item heeft sij beset Jannen Aerntssn van der Vondervoert ein malder erf roggen dat hij selver ghelt wyt synen erven op Ploesterdonck. Item heeft sij beset Jutten Jan Jans Vermoelen dochter een stuck lants gelegen int Goerswinckel omtrent een loepense groet. Item heeft sij beset Ine Peter Goerts dochter een sille beemts gelegen in die prochie van Ghemert ter stede geheyten aen den Langen Heester haer leven lanck ende niet langer ende na haer doet der fabriken der prochie kercken tot Ghemert. Ghetuygen hier ovver heert Gherart Jan Bernierssn sn ende Gherart Jannen Hoefnagels soen.

Op de achterzijde
Van den testament gemaeckt bij Hilken wittige huysvr van Bertoldus van Huesden
Idem sij Onser Liever Vrouwen gilde ge.... hefft ii lopense lands gelegen op der Oudestraet bij dat Hagelcruijss end der kercken enen syll bempts gelegen an die Lange Heester ter steden geheijten.

Toelichting op achterzijde
tot Ghemert item heeft sij beset der fabriken der parochie kerken tot Ghemert een sille beemts gelegen in die parochie van Ghemert ter stede geheijten in den Langen Heester
Gilde van O.L.V. tot Gemert anderhalf lopense land bij dat hagelkruijs tot behoef der selven

1485 feb 26, AKDOG 792

Afschrift CvB 430 f69; van AKDOG 792, regest 400, dd 26-2-1485
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een erfpacht van een malder rogge door Merten Michiel Smeets aan Jan Michiels. De erfpacht werd destijds door Michiel Smeets gekocht van Jan Berch en Stoof Diercks van Strijbosch.

Wy Jan Voederats, Joest die Smet, Ansem Boenberch, Eymbrecht Michielssoen, Heynrick Wolff, Heynrick Janssn ende Gheret Roeloffssoen scepen in Gemert doen condt eenen yegelycken dat voer ons commen is Merten wittighen soen wylnen Michiel Smeets ende heeft erffelycken opghedragen ende overgegeven metten alden brieven Jannen Michielssoen een malder roggen erffspachts der maeten van Gemert van ende vuyt drie malderen roggen erfspachts der selver maeten voerscreven, welck malder vrsz den voersz vercoeper aengecommen ende verstorven is van wylnen Michielen Smets synen vader voerscreven ende die voersz Michiel voermaels vercreghen hadde in eenen erffcoep teghen wylnen Jan Berch ende Stoeven Dierckssn, wylnen Dierckssoen van Strybosch gelyck in scepene brieven van Gemert daer voer opgemaekt volcoemmelyck begrepen is. Voert heeft die voerscreven vercoeper helmelyck vertegen opt voersz malder roggen op den alden coepbrieff vrsz als tot den vrsz malder roggen thoe, ende voert op allen rechten hoem ende synder moeder daer in thoebehoerende tot behoef des coepers vrsz mede gheloevende die voers vercoeper den vrsz coeper als principael schulder, d obdraghen, d overgegeven ende t vertyen voerscrevben ewelyck vast ende stedich te houden sonder enich wederseggen ende coemmer van synen ende synder moeder weghen voerscreven den coeper vrsz aff te doen int voerscreven malder roggen erfspachts wesende off coemmende op hoem ende op allen syn goet hebbende off vercrygende. Sonder argelist. Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps vrsz ende ghegeven int jaer ons heeren duijsent vierhondert tachtentich ende vyf, den sesentwentichsten dach in sprockel der maent.

1485 aug 27, AKDOG 813, regest 401

KADO inv nr 813, regest 401, 27 augustus 1485
Transcriptie Jan Timmers

Joffrouw Maria, dochter wijlen Jan van Amstel, weduwe van wijlen Frederik Mychelink en daarna van Lucas van der Eycken, verkoopt aan de Duitse Orde te Gemert de hoeve op Esp in Bakel met al haar toebehoren, beemden, akkers, weiland, heide, houtwas, vee, een weijer met weilanden aan de Neerstraat, een gemeynt in het Bakels Goor en een weiland genaamd de Hongersdonk in Erp. Met verder bepalingen over een erfpacht van 12 mud rogge en een cijns van 10 goudguldens.

Domicella Maria filia quondam Johannis de Amstel relicta quondam Frederici Mychelinck et depost relicta quondam Luce van der Eycken potens ad infrascripta virtute testamentorum seu ultimatum voluntatum quondam Frederici et Luce predictorum uit dicebat. Cum suo tutor ad hoc ab ea electo et ei a iudire rto? dato quondam mansum olim Johannes de Amstel Frederici et Luce predictorum situ in parochia de Bakel ad locum dictum op Espe insuper quascumque pascuas terras prata mericas et ligni crescentes insuper quascumque bestias ad predictum mansum spectandas et supra dictum mansum existentes insuper quascumque alias attinentiis et iura? dicti mansi quoscumque locorum sitas aut solvendas item quoddam vivarum cum suo fundo cum pecia pascue sibi adiacentum situm in dicta parochia iuxta platea dictum die Neerstraat et communitatem dictam het Bakelsche Goor item quoddam pratum dictum die Hongenrsdonck situm in parochia de Erpe inter aquam dicta die Aa ex uno latere et intra communitatem de Erpe ex alio latere et tendit ad quandam aliam aquam ibidem fluentam dictam die Hongerdoncksche Laeck cum alia extremitate. Prout et quemadmodum premissa ad domicella Mariam predictam protinem dinoscuntur ut dicebat, legitime et hereditarie vendidit domino Marteliano de Eynatten commendatore moderno commendario domii ordinis Theutonicorum site in parochia de Gemart ab eodem emptore iure hereditario habendum et possidendum supportavit et effestucando consignavit modo in talibus consueto premittens dicta domicella Maria cum tutor sua predicta ut debitrix principalis super se et bona sua omnia ab ea ad primus(?) habita ac impostum ab ea habenda et acquirenda quod ipsam dicto emptore de premissis debitam et instanii prestabit warandiam et ipsam omnes obligationes et impetitiones in premissis existentes prefato emptori deponet omnio, exceptas censibus duodorum (of dictorum?) fundi et hereditariis pactionibus ab duodecim modios siliginis mensuris de Helmont hereditarium pactionem prout taxatum diversis personis et hereditario censu decem aureorum florenorum overlens Rijnsgulden communiter vocatorum viginti denarii stuvers communiter vocatur pro quolibet huiusmodi aureorum florenorum computando conventui Sancte Elisabeth in Buscoducis et vitali pensione quodcumque et dimidii huiusmodi aureorum florenorum Leonio de Lancvelt et Petro de Lancvelt ad vitam eorum et superstitum eorumdem ex premissis e iure solvendis ut dicebat
Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Henricus Monix et Goeswenius vanden Heezeacker Datum vicesima septima die mensis augusti anno domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto.

1484 feb 3, AKDOG 1520

KADO 1520, dd 3-2-1484
Transcriptie Jan Timmers

Willem Jans van Loen alias de Guliker verkoopt de helft van een eeuwsel bij Hellekensvonder aan Jan Simon Brouwers de oudste.

Wij Jan Voeyeraert Joest die Smit Anssem Bonenberch Eymbrecht Mychghielssn Henric Wolff Gerit Janssn ende Gherit Roelofssn schepenen in Ghemert doen condt eenen yegeliken dat voir ons coemen is Wyllem wyttige sn wylner Jans van Loen die men heyt die Guliker ende heeft erfelic opgedragen ende overgegeven Jannen wyttige sn wylner Symon sBrouwers den autsten een heelft van eenen eusel daer aff dat heel ghelegen is in Ghemert ter steeden gheheyten aen Hellekens Vonder aldaer beneven Dyrckx erff van Driell mitten eenre syen mitter anderre syen beneven Roelofs Gherits erff mitten eenen eynd op Everarts erff ende mitten anderen eynd op een gemeyn waterlaet ist als sy seeden. Wollic eussel voirsz der voirsz vercoeper voirmaels aen gecoemen is vander doet wylner syns vader voirsz als hy seede. Voert heeft die vercoeper voirsz helmelic vertegen opt voirsz halff eussel ende voert op allen rechtten hoem daer in toebehoerende tot behoeff des coepers voirsz mede ghelovende die voirsz vercoeper den voirsz coeper als principal sculder dobdragen dovergeven ende tvertyen voirsz ewelic vast ende steedich te houden sonder ennich wedersegghen ende te weeren alsmen erff sculdich is te weeren vrij ende loss voirsz alle die ghene die daer mit recht op spreken moeghen op hoer ende op allen syn goet hebbende oft vercrigende sonder argelyst. Alse seghelt mitten gemeynden seghel ons schependoms voirsz ende gegeven int jaer ons heeren dusent vierhondert tachtentich ende vier den derden dach in sprockell der maent

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.