logo2

  • Molenakker
  • Stippelberg

1456 juli 15, Abdij Echternach Luxemburg

Archief abdij Echternach, Staatsarchief Luxemburg
Publicatie: Wampach, deel 10, nummer 96
15-7-1456

Wynand, Abt van Echternach, herinnert de Commandeur van de Duitse Orde in Maastricht aan de levering van een pond was op Maria Lichtmis aan het klooster van Echternach, zoals toegezegd bij de stichting van de parochiekerk van Gemert.

Winandus Dei gracia abbas monasterii sancti Willbrordi Epternacensis.
Salutem cum debita recommendacione prelibata. Venerabilis domine. Accepimus ex litteris vestris quod vos non latere credimus, qualiter vos pro vobis et successoribus vestris obligastis perpetuis temporibus singulis annis in festo Purificacionis Virginis gloriose unam libram cere ad pios usus luminarium nostri monasterii aut receptori nostro infra villicaturam Buscoducis persolvere et unam libram cere quociens novus abbas creatur pro compensacione quod predecessor noster dominus Petrus pie memorie abbas Epternacensis in constructione, fundacione, erectione et separacione ecclesie parrochialis etc in Gemmart generosius inclinatus pro se et suis posteris benevolum et gratuitum prebuit et prestitit favorem pariter et assensum, quodque frater Johannes professus et procurator hospitalis beate Marie Theutonicorum Jerosolimitani per Almaniam et Ytaliam promisit ad manus notarii publici legittime stipulanti (!) sub pena mille florenorum in casu negligencie tarnen [sedi] Apostolice solvendorum. Nunc autem vero a receptore nostro diligenter didicimus, quod dicta libra cere in feodum nobis assignata minime persolvitur nec aliquo anno transacto est soluta de quo miramur. Quare venerabilis pater, monemus et exhortamur vos in Christo, quatenus dictam libram cere de cetero persolvere et de effluxis annis nobis aut receptori nostro assignare velitis ne aliqua contencio aut sinistra suspicacio inter nos oriatur. Quid enim valet contractus inter homines per litteras seu scripturas corroboratus, qui per modicam negligenciam infringitur seu violatur. Alioquin oporteret nos querere vias per quas vos ad condignam compellere valeamus satisfaccionem, quod tamen invite facimus nisi culpa vobis specialiter assignaretur faciendi ut confidimus. Valete in Christo. Datum nostro sub sigillo ipso die sanctorum Divisionis apostolorum anno LVI° etc.
Venerabili et circumspecto viro domino commendatori domus Traiectensis ordinis Sancte Marie Jerosolimitani fautori suo sincero dilecto.

1456 okt 9, CvB 430 f67

Afschrift CvB 430 f67, dd 9-10-1456
Transcriptie Jan Timmers
Overdracht van een stuk groesveld aan de Laren bij het Molenbroek door Goyart Goyarts van Erp aan Jan van Loon genaamd de Guliker

Wy Everaet van Hanelt, Lambrecht Eymbrechtssoen, Peter Goessenssoen, Dierck Waltgertssoen, Jan Voederartssn, Henrick Wolff ende Dierck Aertssoen scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is commen Goijart van Erp wilner Goyartssoen ende heeft erffelyck vercoeft opghedragen ende overghegeven Jan natuerlyck soen wilner Jans van Loen anders gheheyten die Guliker eenen plack groesvelts ghelegen in die prochie van Gemert aldaer aen die Laren, streckende metten syden neven der heeren erve gheheyten dat Moelenbroeck ende neven Willem Heynesens kynder erve metten andere syden neven Goyens erve vanden Bleeck dat een eyndt neven Willem Wyntkens kynderen erve dat ander eyndt neven een waterlaet. Voert soe eeft Goyart voerscreven op desen voersz plack groesvelts vertegen tot behoef Jans vrsz, ende Goyart voersz heeft Jannen vrsz gheloeft desen voersz plack groesvelts te weren alsmen erve schuldich is te weren ende allen voercoemmer inden vrsz plack groesvelts wesende off sal doen algaeder. Geloevende Jan voerscreven dat opdraghen, overgeven ende vertyen ewelyck vast ende stedich te houden te ewighen daghs. Besegelt metten zegel ons gemeyns scependomps van Gemert int jaer ons heeren duysent vierhondert vyftich ende ses, op ten negenden dach inden october.

1454 maart 7, AKDOG 813, regest 308

KADO inv nr 813, regest 308, 7 maart 1454
Transcriptie Jan Timmers

Simon zoon van wijlen Jan de Brouwer verkoopt aan Frederik Mychelink een hofstad op Esp in Bakel met aan de ene zijde Willem Hermans en zijn broer heer Rover, priester, en aan de andere kant Hilla dochter van wijlen Jorden van Esp. Verder nog een goed daarbij gelegen met aan de ene en aan de andere zijde Frederik Mychelink. Verder de Grotenakker, ook daar gelegen, met ene zijde Frederik Mychelink en aan de andere zijde Jacob zoon van Willem genaamd Oems. Verder nog daar gelegen het Haverland met aan ene zijde Willem Hermans en zijn broer Rover, en aan de andere zijde Frederik voornoemd. Verder nog een weiland, ook daar gelegen, met aan de ene zijde Libertus Goyarts en aan de andere zijde de gemene grond. Verder nog de helft van een weiland genaamd Lodenbeemd gelegen op het Geneneind, met aan ene zijde Johannes Reyners en de voornoemde Libertus, aan de andere zijde de kinderen van wijlen Anselmus van den Berch Claessoen. Verder een jaarlijkse erfpacht van 1 lopense rogge, maat van Helmond, die genoemde Libertus Goyarts moet betalen aan Geertruda en Jutta, zusters, dochters van wijlen Joannes van Leende uit een goed genaamd In den Hof met aan ene zijde genoemde Frederik, aan de andere zijde genoemde Jacob zoon van Willem Oems.

Symon filius quondam Johannis dicti die Brouwer domistadium quoddam situm in parochia de Bakel ad locum dictum Espe inter hereditatem Willem Hermans et domini Rover sui fratris presbiter ex una latere et inter hereditatem Hille filie quondam Jordani de Espe ex alio latere. Insuper quidam artum (?) situm ibidem inter hereditatem Frederici Mychelinc ex utroque latere coadiacentem. Insuper peciam (?) terre dictum Den Grotenacker sita ibidem inter hereditatem dicti Frederici ex uno latere et inter hereditatem Jacobi filii Willem dicti Oems ex alio latere. Item peciam (?) terre et peciam prati sibi coadiacentem dictum tHaverlant sitas ibidem inter hereditatem dictorum Willem Hermans et domini Rover sui fratris ex uno latere et inter hereditatem Frederici predicti ex alio latere. Item peciam pascue sitam in parochia et loco predicto inter hereditatem Liberti dicti Goyarts ex uno latere et inter communitatem ex alio latere. Insuper medietatem pecie prati siti in dicta parochia in prato dicto Lodenbeemt ad locum dictum tGeneneynde inter hereditatem Johanis Reyners et Liberti predicti ex uno latere et inter hereditatem liberorum quondam Anselmi dicti van den Berch Claesschen ex alio latere. Insuper annuatam et hereditariam paccionem unium lopinum siliginis mensure de Helmont quam dictus Libertus Goyarts annuatim solvendum tenetur Geertrude et Jutte sororibus filiabus quondam Johannis de Leende ex pecia .... sita in parochia predicta in loco dicto in den Hoff inter hereditatem dicti Frederici ex uno latere et inter hereditatem dicti Jacobi filii Wilhelmi Oems ex alio latere. Quas domo stadium, hereditates et paccionem predictis predictus Symon erga Geertruda et Jutta sorores predictas pro hereditaria paccione duorum modiorum et decem lopinorum siliginis mensure de Helmont dictis sororibus exinde solvendis et quibusdam aliis oneribus ad pactum acquisierat prout in litteris scabinorum de Buscoducis. Super hoc confectis plenius continetur legitime et hereditarii supportavit domine Frederico Mychelinc simul cum dictis litteris et cum toto iure sibi in dictis litteris et contentis in eisdem quovismodo competente et effestucando resignavit modo in talibus consueto, promittens dictus Symon ut debitor principalis super se et bona sua omnia quod ipse huiusmodi supportationem et resignationem ratas et firmas perpetue sine quacumque contradictione observabit et quod ipse omnes obligationem et impetitionem ex parte sui in premissis prefato Frederico ut promittet supportatem existentem eidem Frederico deponet omnino reperceptionem on.... in dictis litteris pertentem.
Testes interfuerunt scabini in Buscoducis Theoderico de Os et Godefrido de Lancvelt
Datum septima die mensis marcii anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.

1455 jan. 21, AKDOG 1507

KADO1507, 21-1-1455
Transcriptie Jan Timmers

Jan, Gerit, Liesbet en Mechteld, kinderen van wijlen Jan van Stein verpachten erfelijk aan Jan zoon van wijlen Goossen Wolf, twee derde deel van huis en hof in Gemert naast de brug aan de Rips en verder naast het heren erf De Vloet tot het goed van Heyn Arts en verder naar het erf van de kinderen van Goossen Olieslagers tot aan de straat en langs de straat op tot aan De Rips. Dat alles voor twee derde delen van: een mander rogge, 4 pond boter, 8 jonge hoenders, 100 eieren, 12 ellen vlassen laken, 4 voeder turf, 4 vat raapzaad, te leveren aan de heren van Gemert. Met nog andere lasten. Bij het goed hoort nog een heimaat van 2 dagen per week op de Alde Haarde volgens de brief waarmee wijlen Gerit Steyngen het goed destijds heeft verkregen.
Uit andere bronnen is bekend dat het hier gaat om het goed Ter Watermolen.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Gherijt Claes soen, Henrijck Wolf ende Dirck Arts soen scepenen in Ghemert tuegen in desen openen brijeve dat voir ons is comen Jan, Gheryt, Lysbet ende Mechtelt met hoeren gekoeren momber die hen gegeven is met vonnisse der scepen gelyckerwijs als dair aff gewoent ende recht is ... tege kinderen wilner Jans van Steyn ende hebben erfelike verpacht opgedragen ende overgegeven Jannen wilner Goesen Wolffs soen die twe gedeelten alst in drieen gedeylt is van enen huys hoff ende erfenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair aen brugge beneven die Royspe ende neven der heren erwe geheyten die Vloet alsoe voert tot Heyn Arts soens by der erfve toe soe voert tot Goessen Olyslegers kinderen erffve toe, voert totter staten toe alsoe lancx beneven die straet totter Royspen toe voirscr. Dats te weten voir enen om twe gedeelten alst in dryeen delen van enen erff mander roggen der maten van Ghemert. Item voir ende om die twe delen van dryen delen van vijer ponden boeteren ende van enen om twe delen van dryeen delen van acht jonger honre. Item voir en om die twe delen van dryen delen van hondert eyer. Item voir ende om die twe delen van dryeen delen van twelff ellen vlessens goets lakens ende voir ende om die twe delen van dryeendelen van vijer voeder torffs in te voeren die heren van Ghemert van der heren torff. Item van ende om die twe delen van dryen delen van vyer vaeten rubsaets datmen aller dat dair voirscr die en heren van Ghemert dair erffelicken uut geldende is dat sal die pechter voirscr altijt gelden ende betaelen op die scoudaghe dair aff. Item voir ende om een erff mudden roggen jairlicx ende erffelickx pachs dat Dirck Rulkens (?) soen wilner dair voirtijt in vercregen heefft in scepenen brijeven van Ghemert gevest. Item van ende om drye mudden roggen jairlicx ende erffelicx pachs den voirscr Jannen, Gherijtden ende Mechtelden dair erffelicken uut te gelden ende te betaelen altoes op onser lieven sueter vrouwen dach puryficatio als men kerssen boert. Voert soe hebben die verpechten voirscr Lysbet ende Mechtelt met hoeren momberen voirscr op dese voirscr twe gedeelten inden voirscr huys hoff ende erfenisse helmelinge vertegen tot behoeff des pechters voirscrevenen dyt voirscr erffve metter vryheyt die dair toe behoert ende met tween daghen heymaets die weke met ene seysen te meyen opt heren alde harde als die princepael brijeve dair Gherijt Steyngen wilner dijt voirscr erffve mede vercregen heeft begrijpen ende in houwen hebben die voirscr verpechten ende Mechtelt met hoeren momber den voirscr jair pechter geloefft te weren ende te vertyen ende allen anderen voirscommer loven dry pacht ende onraet voirscr den voirscr pechter aff te doen ende jairpechter voirscr heefft weder om geloefft als princepael sculder op hem ende op allen sijn guede den voirscr verpechten jairpachten ende onraet altijt gelden ende betaelen sullen op op die scoudaghen aff sunder argelyst.
Besegelt mytten segel ons ghemeynen scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vyrhondert vijf ende vijtich enen twijntich daghe in januario.

1452 juni 14, Raad van Brabant vonnisboeken 527

Raad van Brabant; vonnisboeken, inventarisnummer 527 fol.105; 14-6-1452
RANB toegangscode 1107; microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel; Transcriptie Henk Beijers; overgenomen van http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl

De Raad van State doet uitspraak in een geschil tussen heer Claas van der Dussen, commandeur van Gemert enerzijds en Margriet weduwe van Willem Dirx Borchgreve anderzijds over het goed Oudestein in Nuenen, dat een leengoed is van de Commanderij Gemert.

Opte sake van geschille die geweest ende gehangen heeft voer mijnen heer die cancellier ende raidslude van Brabant tusschen HEER CLAES VAN DER DUSSEN commandeur van Ghemert der Duytscher Ordenen inden name der selver ordenen aenleggere ter eenre ziden ende JOUFFROUWE MARGRIETEN weduwe WILLEM DIRICX sBORCHGREVE ter andere den voirs. Heren Clase seggende dat van der heerlicheijt van Ghemert te leen ruerende is een huys met allen zijnen toebehoirten geheten OUDENSTEIJN inde prochie van NUENEN gelegen voer een volle leen maintenerende alle de huysingen ende oic die geheel hoeve dair aen gelegen niet daer in uutgescheyden toebehoirt te wesen des voirs. leens der voirs. weduwen houdende ter gracien al mocht tvoirs. huys leengoet zijn dat haer dat niet en mocht hynderen want zij ...die shuys niet aen en draight, latende dat verantwerden den ghenen dien in mogen meynen gericht te wesen oick meende dat heure husinge ende hoeve dair bij gelegen toebehoirte souden zijn des leens ende seggende dat men niet bevinden en soude dat den voirs. commandeur oft zijnen voirsaten .....oft leen... dair af gedaen wert geweest oft dat zij eniger ander exploite dair op gehadt hadden, hebbende mijne voirs, heren na dat zij ripelic hadden oversien die gescriften biden voirs. pertien in deser saken overgegeven ende die thoonisse (?) dair op bij hen geleydt vanden commissarissen die daer toe gestelt zijn geweest opten dach van huiden beyde den voors. pertyen daer toe bescheiden ge... ende geappointeert en beyde die voors. pertien inden selven state pointe ende rechte zij waren van dbeghinsel vanden voirs. processe om elcken sinnen recht hier af te mogen volgen alse hem dat sal gelieven ende dat alsoe verre ennige vanden voirs. pertien wederom geliefde om deser saken wille in tiden toecomende te ageren alsulcken thuenisse (?) als in deser saken gedaen ende overleden (?) zijn van weerden zijn selen ende in dien processe van onfangbair gehouden werden, zoo verre die selve thuenisse diemen selen mogen opte articlen die aldan in dien processe zelen zijn begrepen ende niet voirderen ende selen die costen in desen processe gedaen bliven staende om daer af gedecideert te werden ten eynde vanden processe dat hier om sal mogen werden ge.... (?) ende anders oft negheen nuwe proces hier o ge... en werde selen die selve costen bliven .........actum xiiiita juny anno lii [14.06.1452]

opm: hier en daar vraagtekens en twijfels rondom bovenstaande tekst!

Subcategorieën

Het Keske en min urste blauw oog

As ik 't Keske ziej stôn mi die skôn bilde der in denk ik aaltijd trug

an diejen bewusten dag begin jorre 60.

Toen was onze Willy min awtse bruur ovver diejen skônne skoine

gemetselde raand an 't loope op 't keske al vaasthawend an 't

middenstuk .

Ik woar toen zônne snotaop van 'n jaor of zeuveen kon 't aigelek nie

oitstôn dé ik dé nie kos en begon toe mar wa te kliere.

Ik zi dur kumt de pliesie án en trok um an z'n korte

bokspeepkes,blijkbaar din ik dé un bietje te hard want onze Willy

dreigde van dé réndje te skeuve en eraf te valle.

As innigste hawvaast zag ie de Heilige Maria, as ik die vaastvat

daacht ie blief ik wel stôn. Mar die ston er toen nog gewoon los in en

boog zich veurovver.

Án de kant riejp ie nog en sprong aachterovver van 't keske af gevolgd

dur de Heilige Maagd.Ik woar toen nog nie zo snel as náw en ston wa

verskote umhog te blieke

en jao ik wier goewd gestraft vur min gekwal want dieje gipse kop van

't bild kwam récht op mun oog terécht en bezurgde min m'n urste blauw

oog.

Ik kan me herinnere dé Jan van Gimmert 't bild netjes hi gerestereerd

en er hil gaow 'n smeedijzere hékske vur kwam te stôn.

En hier géld ôk 't spraekwoord wie 'n keul graoft vur 'n aander vélt

er zélluf in !

Doriet Janssen Munsters Gemert

Lid worden?

Kalender: evenementen

July 2018
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sponsors

Informatie

Lid worden?

Lid worden? Klik en vul het formulier in!

Heemkundekring De Kommanderij Gemert
Antwoordnummer 2526
5420 ZX Gemert!

Volg ons

twitter

twitter

Inloggen

Inloggen

Voor leden en auteurs. Ook een bijdrage leveren? Neem even contact op.